Technik budownictwa


Technik budownictwa to zawód dla młodzieży zainteresowanej budownictwem jednorodzinnym i wielorodzinnym oraz budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami. W budownictwie można łatwiej i szybciej niż w innych branżach znaleźć zatrudnienie. "Budowlańcy" należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicą naszego państwa.

alt

NAUKA PRACA
Nauka w szkole trwa 5 lat, o przyjęcie do klasy pierwszej technik budownictwa mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawoej posiadający badania lekarskie o przydatności do zawodu.
W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje K.1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, K.2. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Pierwsza kwalifikacja kończy się po 4 klasie i uczniowie zdają egzamin, druga kwalifikacja kończy się  po pierwszym semestrze w klasie piątej - uczniowie zdają egzamin. Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika budownictwa jest zdanie egzaminów obejmujących dwie kwalifikacje oraz posiadanie średniego wykształcenia.
Technicy budownictwa mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych. Jednak zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych. Technik może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami. W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, kierowaniem robotami budowlanymi, pełnieniem nadzoru budowlanego, eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi.
Zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuacje nauki na uczelniach wyższych w szczególności na kierunkach politechnicznych: budownictwo, geodezja, inżynieria środowiskowa itp.

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 20 Maj 2020 18:45 )