Technik budownictwa


Technik budownictwa to zawód dla młodzieży zainteresowanej budownictwem jednorodzinnym i wielorodzinnym oraz budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami. W budownictwie można łatwiej i szybciej niż w innych branżach znaleźć zatrudnienie. "Budowlańcy" należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicą naszego państwa.

NAUKA PRACA
Nauka w szkole trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technik budownictwa mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum posiadający badania lekarskie o przydatności do zawodu.
W tym zawodzie wyodrębniono trzy kwalifikacje B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie do dokumentacji przetargowej. Pierwsza kwalifikacja kończy się po pierwszym semestrze trzeciej klasy i uczniowie zdają egzamin, druga kwalifikacja kończy się po trzeciej klasie - uczniowie zdają egzamin, natomiast trzecia kwalifikacja kończy się po pierwszym semestrze w klasie czwartej - uczniowie zdają egzamin. Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa jest zdanie egzaminów obejmujących wszystkie trzy kwalifikacje (B.18., B.33., M.30) oraz posiadanie średniego wykształcenia.Ponadto absolwent może w drodze kursowej po ukończeniu szkoły zdobyć dodatkowe kwalifikacje w tym zawodzie: B.20. Montaż konstrukcji budowlanych, B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
Technik budownictwa może uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.14. Wykonywanie i utrzymywani e nawierzchni kolejowej i B.28. Organizacja robót związanych z budową utrzymaniem dróg kolejowych i B.29. Organizacja robót związanych z budową utrzymaniem obiektów mostowych.
Technicy budownictwa mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych. Jednak zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych. Technik może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami. W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, kierowaniem robotami budowlanymi, pełnieniem nadzoru budowlanego, eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi.
Zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuacje nauki na uczelniach wyższych w szczególności na kierunkach politechnicznych: budownictwo, geodezja, inżynieria środowiskowa itp.

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 02 Kwiecień 2014 15:42 )