Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie i realizacji statutowych zadań szkoły w związku z zagrożeniem COVID-19


Bielawa, 31.08.2020 r.

Zarządzenie nr 19/2020
z dnia 31.08.2020 r.
Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
w sprawie w sprawie wprowadzenia Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w Bielawie i realizacji statutowych zadań szkoły w związku z
zagrożeniem COVID-19

Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem się Covid-19 wprowadzam Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie i realizacji statutowych zadań szkoły w związku z zagrożeniem COVID-19, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega publikacji na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego na terenie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwzględnieniem Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

I. Organizacja zajęć w szkole:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Wszyscy wchodzący do budynków szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Szkoła umożliwia korzystanie z płynu do dezynfekcji, a przy wejściu do budynków zamieszcza informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 4. Wchodzenie do budynku głównego odbywa się tylko „Wejściem głównym”. Wychodzenie z budynku głównego odbywa się tylko wyjściem „Orlik”. Wchodzenie i wychodzenie z budynku CKZ odbywa się jednym wejściem.
 5. W szkole, do niezbędnego minimum, ograniczona jest możliwość przebywania osób z zewnątrz. Zabronione jest przebywanie osób z zewnątrz w części dydaktycznej budynku CKZ. Możliwe jest załatwianie spraw w biurze kierownika szkolenia praktycznego, po uprzednim zgłoszeniu sprawy lub telefonicznym umówieniu spotkania.
 6. Przebywanie osób z zewnątrz możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych obszarach w tzw. przestrzeni publicznej, do której należą: pomieszczenia administracji, w tym sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, pomieszczenie dla gości – sala nr 117.
 7. W przypadku konieczności załatwienia sprawy, wyłącznie przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, osoba wchodząca przy wejściu do głównego budynku szkoły zgłasza pracownikowi dyżurnemu rodzaj załatwianej sprawy i wskazuje pracownika bądź pokój w którym sprawa ma być załatwiona. Pracownik dyżurny powiadamia telefonicznie właściwego pracownika szkoły o zgłoszeniu się interesanta i rodzaju załatwianej sprawy.
 8. Kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem możliwy jest wyłącznie w czasie przerw międzylekcyjnych lub w innych godzinach wolnych od pracy dydaktycznej nauczyciela, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
 9. Konsultacje rodzica/opiekuna prawnego z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, możliwe są po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
 10. W przypadku konieczności wejścia interesanta na teren szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 11. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia, rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, w szczególności kontakt telefoniczny, kontakt poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę e-mail. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy klasy aktualnego numerów telefonu i adresu e-mail.
 12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności podwyższoną temperaturę ciała, kaszel lub inne objawy, należy odizolować ucznia w pomieszczeniu 117, w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 13. W celu dokładnego określenia temperatury ciała, dopuszcza się możliwość dokonania pomiaru temperatury przy użyciu wyłącznie termometru bezdotykowego, po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
 14. W miarę możliwości, w trakcie zajęć lekcyjnych zaleca się taką organizację pracy na lekcji, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi w klasie.
 15. W celu unikania częstej zmiany pomieszczeń, w których uczniowie odbywają zajęcia, dopuszcza się blokowanie lekcji z danego przedmiotu.
 16. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny, a w szczególności częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 17. Na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, ogranicza się możliwość gromadzenia się uczniów. Obowiązkiem nauczycieli dyżurujących jest przypominanie o konieczności utrzymania dystansu społecznego tzn. utrzymanie odległości min. 1,5 m.
 18. Wszystkich przebywających w ogólnodostępnych częściach wspólnych budynków szkoły (toalety, korytarze, klatki schodowe) obowiązują zasady zachowania dystansu społecznego.
 19. Na klatkach schodowych w głównym budynku szkoły obowiązuje ruch jednokierunkowy: na klatce przy „Wejściu głównym” - w górę, na klatce przy wyjściu „Orlik” - w dół. Na korytarzach obowiązuje ruch prawostronny.
 20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 21. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w torbie/plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 22. Materiały edukacyjne i inne materiały lub pomoce wielokrotnie wykorzystywane przez nauczyciela, które nie mogą być zdezynfekowane, podlegają 48 godzinnej kwarantannie.
 23. Sale lekcyjne wietrzone są po każdej lekcji, a ogólnodostępne części wspólne przez ok. 10 minut podczas każdej lekcji. Pomieszczenia administracji i obsługi powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 24. Uczniowie mogą uczestniczyć w lekcji bez osłony ust i nosa. Zaleca się w tej sytuacji szczególne zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa higieniczno-santarnego.
 25. W czasie przerw, podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych w budynku szkoły i Centrum obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa.
 26. Podczas lekcji uczniowie siedzą w ławkach z tą samą osobą na wszystkich zajęciach i na tych samych miejscach w danej klasie, wg kolejności ustalonej przez nauczyciela, z zastrzeżeniem zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i zasad bhp.
 27. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 28. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 29. Obowiązuje zakaz przebywania uczniów w klasie podczas przerwy.
 30. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 31. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy po zakończonych zajęciach z daną grupą czyścić lub dezynfekować, w ramach porządkowania stanowiska pracy.
 32. W okresie jesienno-zimowym okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają na wieszakach w gabinetach lekcyjnych.
 33. Pracownicy administracji, za wyjątkiem referenta ds. administracyjnych, a także pracownicy obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 34. Realizacja zajęć pozalekcyjnych odbywa się na zasadzie organizacji zajęć lekcyjnych.
 35. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:
 1. jednocześnie w bibliotece może przebywać ograniczona liczba czytelników podana na plakacie przy wejściu do biblioteki,
 2. przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce lub własne rękawiczki płynem dezynfekującym,
 3. wszystkie osoby przebywające w bibliotece muszą mieć osłonięte usta i nos,
 4. po wejściu do biblioteki, przy zwrocie i po wyborze książki należy stanąć przed ladą w wyznaczonym taśmą miejscu,
 5. na miejscu w bibliotece książki będą podawane przez bibliotekarza.
 1. Dla zwracanych książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach konieczny jest okres 2 dni kwarantanny.
 2. W bibliotece nie będzie możliwości: skorzystania z usługi ksero, skanowania i wydruków komputerowych, dostępu do internetu, korzystania ze zbiorów na miejscu (czytelnie oraz stanowiska z prasą codzienną nie będą dostępne), korzystania z przestrzeni czytelniczej i przebywania w bibliotece dłużej, niż czas niezbędny do zwrotu i wypożyczenia książki.
 3. Nie będą obsługiwani przez bibliotekę szkolną czytelnicy, którzy nie są uczniami lub pracownikami szkoły.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

 1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz przypominania, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, myszek, uchwytów, włączników.
 5. Monitoring polega na odnotowaniu godziny przeprowadzenia wyszczególnionych wyżej prac porządkowych na tygodniowej liście monitoringu pomieszczenia, wg wzoru określonego w załączniku do procedury.
 6. Monitoring prowadzony jest dla pomieszczeń będących salami lekcyjnymi, auli szkolnej, dla gabinetu pedagoga/psychologa szkolnego i dla toalet.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 9. Pracownicy obsługi zobowiązani są na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 10. W każdym z budynków szkoły, przy wyjściu, znajduje się pojemnik do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły:

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy pracowników nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Wyznacza się pomieszczenie nr 117 w którym będzie można odizolować osobę, u tórej zaobserwowano objawy chorobowe.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w szczególności ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. Numer do kontaktu: 574 319 882. Numer alarmowy: 781 506 033.

[Powrót]

Poprawiony ( Wtorek, 01 Wrzesień 2020 22:17 )