alt


Przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2016/2017
do budynków administrowanych przez
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
ul. S. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa, woj. dolnośląskie, tel. 74 8334567
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs-bielawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału na sezon grzewczy 2016/2017 do budynków administrowanych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie przy ulicy S. Żeromskiego 41 w Bielawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa opału na sezon grzewczy 2016/2017 do budynków administrowanych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W zakres zamówienia wchodzi: drewno opałowe, w szacunkowej ilości 160 [m3] oraz granulat drewniany - pellet, w szacunkowej ilości 100 [t], stanowiące powszechnie dostępny przedmiot zamówienia o ustalonych standardach jakościowych spełniających normy europejskie. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części:

Część I
a) przedmiot zamówienia - drewno opałowe CPV- 03413000-8,
b) wymagania stawiane drewnu opałowemu: rodzaj drewna: liściaste; preferowane gatunki: buk, dąb, grab; zalecana wilgotność: < 20%; maksymalna wilgotność: 35%; postać drewna: bale lub szczapy; min./max. długość materiału: 40/60 [cm]; min./max. wymiar przekroju poprzecznego: 10/25 [cm]; szacunkowa ilość drewna na sezon grzewczy (w m3): 160 [m3].

Część II
a) przedmiot zamówienia - granulat drewniany - pellet CPV- 09111400-4,
b) charakterystyka granulatu drewnianego (pelletu): średnica [mm]: 6-8; długość [mm]: 10-38; wartość opałowa [MJ/kg]: 16-19,5; moc energetyczna [kWh/kg]: ok.4,7; wilgotność [%]: 6-12; zawartość popiołów [%]: <1,5; zawartość siarki [%]: <0,1; zawartość chloru [%]: <0,01; szacunkowa ilość granulatu na sezon grzewczy (w tonach): 100 [t].

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.41.30.00-8, 09.11.14.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
 • inne dokumenty: oświadczenie że dostarczane drewno opałowe spełnia wymagania stawiane w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następującej zmiany w zawartej umowie - zmiana ilości dostarczanego opału, która będzie uzależniona od występujących warunków pogodowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/oswiata/zswb/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. S. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa.
IV.4.4) Termin składania ofert: 02.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. S. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa, pok. 101, I piętro. Otwarcie ofert nastąpi 02.08.2016 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. 101 a, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: drewno opałowe

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wymagania stawiane drewnu opałowemu: rodzaj drewna: liściaste; preferowane gatunki: buk, dąb, grab; zalecana wilgotność: < 20%; maksymalna wilgotność: 35%; postać drewna: bale lub szczapy; min./max. długość materiału: 40/60 [cm]; min./max. wymiar przekroju poprzecznego: 10/25 [cm]; szacunkowa ilość drewna na sezon grzewczy (w m3): 160 [m3].
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03413000-8.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.
 4. Kryteria oceny ofert:
  1 - Cena - 80
  2 - Termin płatności za fakturę - 10
  3 - Czas dostawy od chwili zamówienia - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: granulat drewniany - pellet

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: charakterystyka granulatu drewnianego (pelletu): średnica [mm]: 6-8; długość [mm]: 10-38; wartość opałowa [MJ/kg]: 16-19,5; moc energetyczna [kWh/kg]: ok.4,7; wilgotność [%]: 6-12; zawartość popiołów [%]: <1,5; zawartość siarki [%]: <0,1; zawartość chloru [%]: <0,01; szacunkowa ilość granulatu na sezon grzewczy (w tonach): 100[t].
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.
 4. Kryteria oceny ofert:
  1 - Cena - 80
  2 - Termin płatności za fakturę - 10
  3 - Czas dostawy od chwili zamówienia - 10

Ogłoszenie niniejsze opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
8 lipca 2016 r. pod numerem 127675-2016.

Bielawa, dnia 8 lipca 2016 r.

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w Bielawie
/-/ Ireneusz Rutowicz


Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Cenowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24
Załącznik nr 5 do SIWZ - Lista podmiotów
Załącznik nr 6a do SIWZ - Umowa na dostawę drewna opałowego do kotłowni
Załącznik nr 6b do SIWZ - Umowa na dostawę granulatu drewnianego - pelletu


Zgodnie z art. 38 ustawy poniżej odpowiedź na zapytanie do SIWZ:

Pytanie:
"... jaki sposób rozładunku jest możliwy? Silos z rozładunkiem pneumatycznym, ruchoma podłoga, tir z windą, wywrotka. Czy dysponują Państwo paleciakiem?"

Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest rozładować zamówienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. przed budynkiem szkoły. Preferowana forma dostawy to big bagi. W gestii Wykonawcy jest rozładunek oraz ustawienie worków pod budynkiem szkoły. Zamawiający nie posiada paleciaka ani wózka widłowego.


Poprawiony ( Czwartek, 28 Lipiec 2016 12:10 )