Zarządzenie nr 06/2017
z dnia 07.04.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
w sprawie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzanie postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/20120 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) w związku z art. 20f ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), zarządza się co następuje:

§ 1.

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, należą:

  1. dla kandydatów do technikum w zawodzie technik informatyk (w tym technik informatyk z przedmiotem uzupełniającym „wiedza o policji”): język polski, matematyka, język obcy nowożytny i informatyka;
  2. dla kandydatów do technikum w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, (w tym technik mechanik i technik pojazdów samochodowych z przedmiotem uzupełniającym „technika wojskowa” oraz technik budownictwa z przedmiotem uzupełniającym „budownictwo pasywne i zeroenergetyczne”), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny i zajęcia techniczne;
  3. dla kandydatów do technikum w zawodzie fototechnik: języka polski, matematyka, informatyka i plastyka;
  4. 4) dla kandydatów do branżowej szkoły I stopnia w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz do klasy wielozawodowej: język polski, matematyka, zajęcia techniczne i informatyka.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej szkoły www.zs-bielawa.pl, wyłożone do wglądu w Szkolnym Punkcie Informacyjnym, zlokalizowanym w sekretariacie szkoły oraz wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.


[Powrót]

Poprawiony ( Piątek, 14 Kwiecień 2017 13:03 )