Rok Szkoły Zawodowców


W piątek 27 lutego 2015 r. w auli Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odbyła się konferencja pt. „Przyszłość edukacji zawodowej w powiecie dzierżoniowskim”, która została zorganizowana wspólnie ze Starostą Dzierżoniowskim panem Januszem Guzdkiem. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz różnych szczebli – Senator RP pan Stanisław Jurcewicz, Wojewoda Dolnośląski pan Tomasz Smolarz, Dolnośląska Kurator Oświaty pani Beata Pawłowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego pan Marian Kowal oraz Starosta Dzierżoniowski pan Janusz Guzdek. Na konferencję przybyli licznie przedstawiciele władz samorządowych gmin powiatu dzierżoniowskiego, w tym Burmistrz Pieszyc pani Dorota Konieczna Enözel, Zastępca Burmistrza Bielawy pani Małgorzata Greiner, Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa pan Albert Blacharz. Stronę oświatową reprezentowali dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele, którzy zajmują się w swoich szkołach zadaniami związanymi z poradnictwem zawodowym. Na konferencji nie mogło zabraknąć przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedsiębiorców, którzy współpracują ze szkołami ponadgimnazjalnymi, szczególnie w aspekcie organizacji praktycznej nauki zawodu. Reprezentantami tej grupy byli:pani Agnieszka Surmacz-Bagińska Dyrektor ds. personalnych firmy Lincoln Electric Bester w Bielawie, pan Andreas Schreiber z firmy THOR Industriemontagen GmbH z Niemiec, prezes Stowarzyszenia SIDE Klaster pan Kazimierz Wołyniec oraz Wiceprezes Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej pan Ryszard Makowski.

alt

W tematykę kształcenia zawodowego wprowadził uczestników spotkania pan Jan Kamiński Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, który zaprezentował temat „Rok Szkoły Zawodowców”. Kolejnym prelegentem była pani Agnieszka Surmacz Bagińska, która zapoznała zebranych z oczekiwaniami pracodawców wobec absolwentów szkół na przykładzie standardów obowiązujących w jej firmie. Pan Grzegorz Raganowicz – Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego w ZSiPKZ w Bielawie zaprezentował ideę powstającego w szkole Inkubatora Technologicznego Efektywności Energetycznej w Budownictwie – zmodernizowanej hali warsztatowej, w której zajęcia praktyczne na nowoczesnych stanowiskach odbywać będą uczniowie w zawodach technik budownictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Przedstawiciel firmy BROEN S.A. pan Grzegorz Osiak podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat konieczności współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwem w zakresie przygotowania zawodowego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.
O oczekiwaniach gimnazjalistów i systemie poradnictwa zawodowego mówiła w swoim wystąpieniu pani Elżbieta Pasek Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego. W kolejnej części spotkaniapan Andreas Schreiber przedstawił funkcjonowanie niemieckiego rynku pracy na przykładzie działalności firmy THOR.

alt

Kulminacyjnym punktem konferencji było podpisanie w obecności wszystkich uczestników ważnych umów partnerskich:

  1. Porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie a firmą THOR Industriemontagen GmbH i SIDE Klastrem
    w sprawie praktyk zawodowych dla uczniów.
  2. Umowy pomiędzy Szkołą a firmą Lincoln Electric Bester w sprawie objęcia patronatem klas mechanicznych. Dokument reguluje m.in. kwestie praktycznej nauki zawodu dla uczniów oraz wspierania kształcenia zawodowego realizowanego w Szkole i pracowniach Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie.

alt

Kolejnym istotnym punktem spotkania było wręczenie 24 uczniom Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie certyfikatów ukończenia szkolenia z zakresu właściwości, asortymentu i prawidłowego montażu izolacji technicznych Thermaflex oraz systemu rur preizolowanych Flexalen ich łączenia i zgrzewania. Szkolenie zostałozrealizowane przez przedstawiciela firmy Thermaflex panią Barbarę Wojtas. Uczestniczyło w nim w sumie 56 uczniów.

alt

W wystąpieniu podsumowującym Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie pani Alicja Hromada zwróciła uwagę na konieczność współpracy w płaszczyźnie poradnictwa zawodowego pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami.
Konferencja osiągnęła zakładane cele, ponieważ pokazała na przykładzie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie bieżące praktyczne działania, które zmierzają do ciągłego podnoszenia jakości edukacji zawodowej w powiecie dzierżoniowskim. Działania te to nie tylko szerokie otwarcie się na przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, ale również rozwój własnej bazy technodydaktycznej szkoły. Konferencja zwróciła również uwagę na potrzebę właściwego kierunkowania gimnazjalistów w kwestiach wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Można nas pooglądać:

Można o konferencji poczytać:

[Powrót]

Poprawiony ( Sobota, 04 Kwiecień 2015 19:48 )