Technik administracji

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

 • gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Egzamin odbywa się na koniec IV semestru.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku administracja obejmuje następujące przedmioty:

 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej,
 • podstawy prawa cywilnego,
 • postępowanie w administracji,
 • podstawy prawa pracy,
 • podstawy prawa administracyjnego,
 • podstawy finansów publicznych,
 • wykonywanie pracy biurowej,
 • język angielski w administracji.

Nauka w Szkole jest bezpłatna i trwa 4 semestry (2 lata). Oferta Szkoły skierowana jest do wszystkich osób, które ukończyły szkołę średnią (matura nie jest wymagana) i chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Zapraszamy absolwentów szkół średnich, osoby bezrobotne, pracowników zarówno firm prywatnych, jak i osoby zatrudnione w administracji publicznej.


[Powrót]

 

Poprawiony ( Środa, 08 Styczeń 2014 16:19 )