Klasa wielozawodowa


Szkoła wielozawodowa kształci w różnych zawodach w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia. Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, a teoretycznych przedmiotów zawodowych na miesięcznych kursach w ośrodkach doskonalenia zawodowego. Zajęcia praktyczne mają miejsce u pracodawców.

 1. Nauka w szkole trwa 3 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy posiadają badania lekarskie o przydatności do wybranego zawodu.

 2. Pożądane cechy przyszłego kandydata zależą od wybranego zawodu, ale ogólnie wymagane są:

  • zainteresowanie techniką, majsterkowaniem i wybranym zawodem
  • zdolności manualne i dobra koordynacja wzrokowo-ruchową,
  • zdolność logicznego rozumowania i koncentracji uwagi,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • pomysłowość,
  • szybki refleks,
  • zręczność rąk i palców,
  • zdolność koncentracji uwagi,
  • zmysł artystyczny w niektórych zawodach.
 3. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia wielozawodowej będą przygotowywani do wykonywania zadań zawodowych zgodnie z programem nauczania danego zawodu.

 4. Absolwenci uzyskują kwalifikacje czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie na koniec trzeciej klasy. Po szkole mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym oraz na kursach kwalifikacyjnych zdobywając kolejne kwalifikacje zawodowe na poziomie Szkoły Branżowej I Stopnia lub dodatkowe kwalifikacje zawodowe na poziomie technikum. Po uzupełnieniu wykształcenia do poziomu średniej szkoły oraz ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na poziomie technikum i potwierdzeniu tych kwalifikacji egzaminem absolwent może uzyskać dyplom technika w danym zawodzie. Absolwenci równocześnie mogą podjąć pracę w swoim wyuczonym zawodzie.


[Powrót]

Poprawiony ( Piątek, 14 Kwiecień 2017 11:07 )